Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Το Σώμα μας Ομιλεί Ελληνικά


Το μεγάλο ταξείδι της ζωής αρχίζει, όταν ένα Ωάριον και ένα Σπερματοζωάριον συνφωνήσουν να δομήσουν ένα νέον Σώμα.
Γράφει η κ. Σταγιάννου Βαρβάρα
O πατέρας καταθέτει τα 23 χρωµοσώµατα του γενετικού του κυττάρου, τα οποία αναµειγνυόµενα µε τα αντίστοιχα 23 της µητέρας θα αποτελέσουν το πρώτον κύτταρον, το οποίον, µετά από ένα πλήθος διαδικασιών, θα εξελιχθή σε ένα ολοκληρωµένο σώµα «κατ’ εικόνα και οµοίωσιν των Γονέων».
Οι πρωταγωνισταί αυτής τής Δηµιουργίας λέγονται ΓΟΝΕΙΣ. Δια τού Κώδικος παραδίδεται µία πολύτιµος πληροφορία:
ΓΟ = γαιώδες σώµα ΝΕΙς = δοµηθέν κατά Νόµον και φέρον Νουν.
Θα λέγαµε ότι τα άφωνα Γ-Ν ορίζουν τις έννοιες:
στην ΓΗ ο Νους και ο Νόµος. Πράγµατι, ό,τι προκύψει, θα αφορά την δόµησιν ενός Γαιώδους σώµατος, το οποίον θα φέρη Νουν και όλα θα πραγµατοποιηθούν συµφώνως προς τον Νόµον τον ουράνιον τον Συµπαντικόν.
Μέσα από τις κωδικές αναλύσεις θα θαυµάσουµε τα κρυµµένα νοήµατα των λέξεων, τα οποία επί πολλά έτη ανέµενον υποµονετικώς τον ΈΛΛΗΝΑ = φωτισµένον Νουν, να τα εµφανίση.
Πρωταρχικόν βεβαίως ρόλον στην δόµησιν του νέου όντος παίζουν τα Γεννητικά όργανα των Γονέων. Παρατηρούµε την νoηµατικήν σχέσιν των γραµµάτων των λέξεων ήτοι «Γεννητικά – Γονείς».

Ο ΑΝΗΡ είναι η Α = αρχική δύναµις, ΝΗ = του Νοός και Νόµου, o οποίος κατέρχεται µε διπλήν κάθοδον και φανερώνει Ρ = την Ροήν. Αυτός ο Ανήρ φέρει το ΣΠΕΡΜΑ-ΤΟ-ΖΩΑΡΙΟΝ, το οποίον θα σηµάνη την ΑΡΧΗΝ ή την:
ΑΡ = αρχικήν Poήv ΧΗ = προς την χθόνα ή προς το χοϊκόν σώµα
Το ΣΠΕΡΜΑ-ΤΟ-ΖΩ Α ΡΙΟΝ σηµαίνεται:
ΣΠΕ = έσω πυρ το οποίον εκπορεύεται Ρ = δια ροής ΜΑ = προς την ορατήν φύσιν ή προς φυσικόν σώµα ΤΟ = προκειµένου να στερεωθεί(νέον) σώµα ΖΩ = φέρον ζωήν εκ της ΑΡΙ = αρχικής ροής η οποία συνεχώς κατερχοµένη τροφοδοτεί το ΟΝ = σώµα το νοήµον Δήλα-δη, Το ΣΠΕΡΜΑ είναι ένα καλά φυλαγµένο Πυρ, το οποίον δια της ροής θα εµφανισθή στην ορατήν φύσιν, ώστε να δoµηθή το – ΖΩΑΡΙΟΝ.
O χώρος όπου φυλάσσεται αυτό το πυρ της ζωής λέγεται ΟΡΧΕΙΣ και δια τού Κώδικος ορίζεται:
ΟΡ = ο χώρος από όπου αρχίζει η Poή Χ = προς την χθόνα (προς τα χοϊκά στοιχεία) Ε = και η εκπόρευσις και Ις = κάθοδος της δυνάµεως, αλλά και η συνεχής τροφοδοσία.
Από τού χώρου των ΟΡΧΕΩΝ το παραχθέν ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟΝ θα αρχίση το µεγάλο ταξείδι του.
Από την πλευράν τώρα του θήλεως ας παρακολουθήσουµε την µεγάλη προετοιµασίαν υποδοχής του υψηλού καλεσµένου. Εντός των ωοθυλακίων της ωοθήκης της γυναικός βρίσκονται τα αρχέγονα ωάρια.
Το ΩΑΡΙΟΝ είναι το µεγαλύτερον κύτταρον του σώµατος, και δια τού Κώδικος σηµαίνεται:
Ω = γήινος χώρος ΑΡ = όπου φθάνει η αρχικής δυνάµεως Ροή Ι = συνεχώς τρoφoδoτoύσα, προς δόµησιν ΟΝ = σώµατος βάσει Νοός και Νόµου.
Με άλλην απόδοσιν είναι ένας Ω = γήινος χώρος, όπου το ΑΡΙ = το καταλληλότερον και ανώτερον (έννοιες τού λεξικού), εν προκειµένω κύτταρον, θα δοµήσει το ΟΝ.
Το ΟΝ το οποίον θα προκύψει εκ της ενώσεως τού Σπερµατοζωαρίου µετά τού ωαρίου, ασφαλώς θα κληρονοµήσει τα στοιχεία των Γονέων του.
Η λέξις ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ δια των πολλών συλλαβών της µας αποκαλύπτει την έννοιαν ΚΛΗΡΟΣ = λαχνός και ΝΟΜΟΣ. Δια της κωδικής µεθόδου ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ σηµαίνει:
ΚΛΗ = προς κάτω ό ήλιος φανερώνεται ΡΟ = ρέων τις ακτινοβολίες του σε ωρισµένον χώρον (σώµα) NO= διά Νοός και Νόµου MI= επί της ορατής φύσεως πού συνεχώς τρoφoδoτείται και τρoφoδoτεί ΚΟ= εδώ κάτω ΤΗς = τα στερεά φανερά σώµατα.

Διακρίνουµε στην ανωτέρω λέξιν, ότι ο κλήρος µας εδώ, ο σηµαντικότερος, είναι η κατερχοµένη ηλιοτροφοδοσία, η οποία βάσει του υπέρτατου και συµπαντικού Νοός – Νόµου απαύστως παρέχεται.
Οι Γονείς µας, ως ήλιοι τροφοδότες, µας παρέχουν αυτά τα δώρα τους, ώστε να δοµήσουµε το σώµα µας, δήλαδη µας κλnροδοτούν αυτά,που εµείς ως Νόµιµοι κληρονόµοι δικαιούµεθα.
Το µεγαλύτερον µέρος αυτής της κληροδοσίας περιέχεται στα Γονίδια ή Γόνους. Επανερχόµεθα στις έννοιες των γραµµάτων Γ Ν αλλά και Δ, ώστε να θαυµάσουµε την κωδικήν συνέπειαν.
Τι σηµαίνει κωδικώς ΓΟΝΙΔΙΑ;
ΓΟ = γαιώδες σώµα ΝΙ = Νους – Νόµος απαύστως τροφοδοτών ΔΙΑ = δια δυνάµεως, αυτό που θα δοµnθή Η λέξις ΓΟΝΙΔΙΑ εκφράζει και του Γόνου ή Γονέως την Δύναµιν, αλλά και αποκαλύπτει, ότι η ζωή που θα προκύψn από τα ΓΟΝ-ΙΔΙΑ θα είναι προς τον Γονέα – Iδια. Δια των αφώνων: Γ = γαιώδες σώµα και Ν = Νους – Νόµος δοµούνται αρκετές Ελληνίδες λέξεις που εµφανίζουν έννοιες συγγενείς.
Πρώτον δοµείται η λέξις: ΓΑΝΟΣ = λαµπρότnς καί µας αποκαλύπτεται η γνώσις, ότι επί Γης ο Νους όλα τα λαµπρύνει. Η ΓΥΝΉ δια του -Υ- θα δηλώση την συσσώρευσιν της δυνάµεως στο Γαιώδες σώµα της, το οποίον λειτουργεί µε Νουν καί Νόµον, ώστε να κυοφορnθή ο ΓΟΝΟΣ = το όµοιον Γαιώδες Νοήµον Oν.
του Σηµαιοφόρου Θεολόγου
greek1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.